Vår inkubatorprosess

Prosessen og tilbudet vårt tar utgangspunkt i SIVA sin prosess, og vi henvender oss primært til tre målgrupper:
  • Oppstartsbedrifter og gründere
  • Knoppskyting fra våre NCE Smart-klyngemedlemmer
  • Modifisering av eksisterende forretningsmodeller hos våre NCE Smart-klyngemedlemmer
Inkubasjonsprosessen

Nye ideer, innovasjon og utvikling skjer sjeldent lineært, og prosessbeskrivelsen skal ikke sees som et fastlåst regelsett, men mer som en ramme for hvordan vi skaper struktur for å utvikle og å skape nye ideer, produkter, tjenester og prosesser. Prosessen har fire faser:

1. Idé

Fase en fokuserer på det aktive søket etter ideer, og skjer i et inkubasjonsforløp. Uansett hvilken av våre målgrupper du tilhører er vi åpne for å ta en innledende prat allerede her, og er behjelpelige med å pre-screene ideen, uansett om det handler om et produkt, en tjeneste eller en annen form for utvikling eller innovasjon. Videre hjelper vi med å vurdere hvorvidt idéen og teamet har potensiale for å kunne dra nytte av et inkubasjonsløp. Hvis vårt inkubasjonsforløp ikke egner seg til ideen, hjelper vi deg videre til andre nyttige aktører som kan bistå videre. Om det viser seg at et inkubasjonsforløp er det rette valget, hjelper vi deg/dere videre inn i neste fase som heter Pre-inkubasjon.

2. Pre-inkubasjon

Fase to har som formål å gi støtte til ideutviklingen, til å etablere et team hvis det trenges og til å utarbeide den første forretningsplanen. I denne fasen fokuserer vi på hvordan ideen modnes, og gir grunnlag for bedriften til å søke om inkubasjon, og for inkubatoren på sin side til å vurdere bedriften for inkubasjon. Dette er en innledende tid hvor vi lærer hverandre å kjenne, og fasen er beregnet til 3+3 måneder.

3. Inkubasjon

I fase 3 starter selve inkubasjonsprosessen, og arbeidet i denne fasen skal øke sannsynlighet for, og redusere kostnaden ved, å bringe en idé til markedet. Her skal det også legges til rette for økt gjennomføringsevne ved tilførsel av ny kapital fra eksterne investorer og eventuelt fra Smart Innovation Norway, som inkubatoren springer ut fra.

Inkubasjonsfasen har tre løp som er delvis overlappende:

  • Utviklings- og kommersialiseringsløpet
  • Finansieringsløpet
  • Evalueringsløpet

Inntaket i inkubatoren kan vurderes, og dette skjer etter at et eksternt panel gir sin anbefaling.

Allerede når inkubasjonsfasen starter, etablerer vi i fellesskap en avklart oppfatning av når virksomheten ikke lenger trenger eller er egnet for inkubasjon, og dette vurderes fortløpende gjennom evalueringer hver sjette måned.

4. Post-inkubasjon

Siste fase av inkubasjonsprosessen starter når inkubatoren er ferdig med ordinær oppfølging av inkubasjonsbedriften og går over i en fase hvor inkubasjonsbedriften følges opp gjennom eierskap, nettverksforhold, eller hvis man inngår avtaler om å utføre særskilte tjenester videre. Post-inkubasjonsfasen opphører ved salg av aksjer eller når avtalt kontrakt opphører.

Etter fullført inkubasjonsløp kan bedriften være knyttet til vårt innovasjonsmiljø på tre måter:

  • Være medlem av klyngenettverket i NCE Smart Energy Markets
  • Være eid av Smart Innovation Norway inntil andre eiere kommer inn
  • Være en ‘giver’ og goodwill ambassadør for Smart Inkubator som bidrar til å hjelpe andre ved å dele sin kunnskap – “Paying it forward”.